Bovenregionale samenwerking

De bovenregionale samenwerking is opgezet voor een goed en betaalbaar aanbod van complexe of zwaardere vormen van jeugdhulp. De jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken hierbij samen met andere regio’s in Noord-Holland.

Samenwerking bij jeugdbescherming en jeugdreclassering

De Jeugdwet beschouwt jeugdbescherming en jeugdreclassering als wettelijke taken die worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). De regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond, Alkmaar en Kop Noord-Holland hebben deze vormen van jeugdhulp gezamenlijk ingekocht. Belangrijke doelen van deze samenwerking zijn afspraken maken over uniforme en reële tarieven voor de uitvoering, en minder administratieve lasten. De regio’s werken daarnaast samen aan verbetering van de jeugdbescherming. Ze ontwikkelen bovenregionaal beleid om ook deze vorm van jeugdhulp goed te laten aansluiten bij de jeugdhulp-nieuwe-stijl.

Een thuis voor Noordje

‘Een thuis voor Noordje’ is de naam voor het brede samenwerkingsverband van jeugdhulpregio’s Noord-Holland, jeugdhulpaanbieders, professionals in het voortgezet onderwijs en ervaringsdeskundigen. Samen werken ze aan een nieuw plan voor specialistische jeugdhulp. Bij deze meer complexe vormen van jeugdhulp gaat het vaak om zorg met verblijf of een intensieve behandeling. Ook voor deze soort hulp is het doel: de zorg zo ‘thuis’ mogelijk in praktijk brengen. Hiervoor zijn bovenregionale afspraken nodig die worden afgestemd met organisaties voor passend onderwijs.