Visie

De jeugdhulp in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond kan en moet beter. Dat begint met een andere werkwijze bij de inkoop (verwerving). Die berust op zijn beurt op een nieuwe regiovisie op jeugdhulp, waarin doelen, uitgangspunten en aanpak van de inkoop zijn verwoord. In onze visie gaat het vooral om intensievere samenwerking op alle fronten, met een hoofdrol voor de eigen sociale omgeving van gezinnen en kinderen, en beheersbare kosten. Hiermee brengen we de jeugdhulp naar een hoger plan en dragen we bij aan het belangrijkste doel: kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en gelukkig op.

Naar een betere jeugdhulp

We willen dat jeugdigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig in de vorm van jeugdhulp.

Bekijk onze uitgangspunten

Verwijzing voor jeugdhulp

Voor jeugdhulp is een verwijzing nodig. Die verwijzing kan afkomstig zijn van:

  • Het CJGof de gemeente (afhankelijk van hoe verwijzing naar jeugdhulp lokaal geregeld is). Het CJG is het eerste aanspreekpunt voor ouders en jeugdigen. Het CJG geeft informatie en advies en biedt coaching, gesprekken en hulp op maat, al of niet aan de hand van een thema zoals echtscheiding of opvoeden met weinig geld. Is deze hulp niet voldoende, dan maakt het CJG samen met de ouders en jeugdigen een integraal gezinsplan (brede analyse van de situatie in het gezin) als basis voor verdere hulp. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn 2 CJG’s: CJG Kennemerland en CJG Heemstede.
  • De huisarts in samenwerking met een CJG-praktijkondersteuner Jeugd.
  • GI’s (gecertificeerde instellingen) zoals de rechtbank, de jeugdreclassering en medisch specialisten. Meestal gaat het hier om zwaardere vormen van jeugdhulp.

Nog intensiever samenwerken

Op tijd passende hulp bieden, waarbij jeugdigen zo ‘thuis’ mogelijk en veilig opgroeien en de sociale omgeving van de jeugdige de hoofdrol heeft. Voor jeugdhulpaanbieders betekenen deze uitgangspunten een andere manier van werken:

  • We verwachten dat jeugdhulpverleners de wijk of gemeente waar ze werken goed kennen. Ze weten de weg naar professionals en vrijwilligers in onderwijs, kinderopvang, bij vrijetijds- en sportclubs, in het maatschappelijk werk en schuldhulpverlening en alle andere sectoren die belangrijk kunnen zijn.
  • Er is een grote diversiteit aan hulpvragen. We verwachten dat specialistische hulpverleners nauw samenwerken voor de best passende oplossingen.
  • We verwachten ook van professionele jeugdhulpverleners dat ze goed samenwerken met de organisaties in de sociale omgeving van de jeugdige. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen een school en het CJG, in de vorm van een CJG-medewerker die aanwezig is op school om vragen van ouders en kinderen te beantwoorden. Ook kinderopvang, vrijetijds- en sportclubs en andere sectoren worden betrokken bij de samenwerking. Het doel is handvatten te geven voor het omgaan met de meer alledaagse problemen in opvoeding en opgroeien. In de dialoogfase van de aanbesteding van de inkoop werken we de ideeën hierover verder uit.