Samen werken aan dekkend zorgaanbod op scholen

Op 6 april troffen de Samenwerkingsverbanden van het Onderwijs, de vier nieuw gevormde consortia voor jeugdhulp en de zeven regiogemeenten elkaar voor een eerste kennismaking en verkenning. Vooral het onderwijs heeft lang uitgekeken naar dit moment. Zij kunnen niet wachten om samen met de consortia aan de slag te gaan om te komen tot een andere en vooral slimmere en efficiëntere organisatie van de inzet van jeugdhulp op school.

Je kunt pas goed met elkaar samenwerken als je weet wie je samenwerkingspartner is. Daarom stond deze eerste bijeenkomst ook in het teken van ontmoeten en kennis maken. Het onderwijs greep de kans aan om helder uiteen te zetten hoe zij naar de inzet van jeugdhulp kijken. De regiogemeenten gingen vooral in op de bedoeling achter het hele nieuwe stelsel. Waarom is gekozen voor het werken met strategische partners? En wat moet er vervolgens gebeuren om te komen tot een plan dat gaat zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De vier consortia kregen de gelegenheid om te vertellen wie ze zijn, wat hun specialisme is en vooral ook wat hun kijk is op jeugdhulp binnen het onderwijs.

Vier pijlers

Het doel van de dag was om te komen tot een aanzet voor een plan voor dit jaar. Daarnaast wilden de deelnemers komen tot een aantal uitgangspunten voor de ontwikkelopgave voor de komende jaren. De inbreng van de verschillende partijen leverde uiteindelijk vier pijlers op.

  1. Een stevig fundament onder de samenwerking.
  2. Een plan voor de komende jaren dat gaat leiden tot een overzichtelijk, efficiënt en dekkend zorgaanbod op scholen.
  3. Collectieve inzet van jeugdhulp is onderdeel van het integrale aanbod voor passend onderwijsaanbod voor elk Integraal Kind Centrum (IKC) en cluster 3 school (voor kinderen met een (niet) zichtbare beperking of chronische ziekte).
  4. Een helder proces voor jeugdhulp op school bij uitzonderingsgevallen, zoals bijvoorbeeld kinderen die in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond naar school gaan, maar buiten de regio wonen.

De deelnemers spraken af om in april 2024 deze vier ambities gerealiseerd te hebben. Daarmee zijn de eerste doelen over 12 maanden gerealiseerd. In april 2024 ligt er een plan voor de grotere ontwikkelopgaven waar gemeenten, samenwerkingsverbanden onderwijs en consortia mee aan de slag gaan.

Dekkend zorgaanbod

Het huidige zorgaanbod op scholen moet anders. De grote diversiteit van aanbod van jeugdhulp, de veelheid aan verschillende jeugdhulpverleners, het voelt voor de scholen een beetje als het  ‘Wilde Westen’. Dat kan en moet anders. Door het beter en meer overzichtelijk te organiseren is het mogelijk om te komen tot een efficiënt en dekkend zorgaanbod. Dat is niet zomaar geregeld, het vraagt nog best wat uitzoekwerk. Wat is bijvoorbeeld de rol van het voorveld (denk aan opvoedondersteuning, Centra voor Jeugd en Gezin, sportclubs), wat verstaan we precies onder zorg, welke jeugdhulp wordt waar al ingezet? Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om nog dit jaar te komen met een plan dat gaat bijdragen aan een dekkend zorgaanbod.

Eind dit jaar: passend onderwijsaanbod op elke IKC en Cluster 3 school

Eind dit jaar moet geregeld zijn dat op elke IKC en cluster III school waar de collectieve inzet jeugdhulp deel van uit maakt, een integraal passend onderwijsaanbod beschikbaar is. Voor zorg-intensieve scholen is het een grote uitdaging om de hulp in het onderwijs goed te organiseren. Daarom zouden de scholen het liefst zien dat iedere school te maken heeft met slechts 1 consortium en een beperkt aantal hulpverleners die aan de school verbonden zijn.

Eerste stap: data in beeld

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er nog heel wat werk te verzetten is. De samenwerkingsverbanden van de scholen hebben al langere tijd kunnen werken aan hun gezamenlijke visie en ideeën. De consortia zijn nog maar net gestart. Het vraagt grote inspanning en tijd om de samenwerking intern én extern goed te organiseren en om gezamenlijk te zoeken naar de beste manier om de jeugdhulp op scholen te organiseren. De regiogemeenten spelen daarbij een actieve rol door partijen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan over eventuele knelpunten. Eerste stap is om data in beeld te brengen, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoeveel jeugdhulp de afgelopen jaren op de verschillende scholen is gegeven.