Uitnodiging tot inschrijving aanbesteding jeugdhulp vastgesteld

Deze week hebben de colleges van de zeven gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond de uitnodiging tot inschrijving vastgesteld voor de aanbesteding jeugdhulp. Met deze uitnodiging tot inschrijving kunnen de aanbieders die eind december 2021 zijn geselecteerd voor deelname aan de dialoogfase, zich inschrijven voor deze aanbesteding. De uitnodiging tot inschrijving is inmiddels gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Tenderned.

In de uitnodiging tot inschrijving staan de eisen die de gemeenten stellen aan de uitvoering van de opdracht. De afgelopen maanden spraken de gemeenten in de vorm van dialoogsessies met de eerder geselecteerde aanbieders. Centraal in de gesprekken stond de vraag hoe gemeenten en aanbieders gezamenlijk invulling konden geven aan de doelen voor een betere jeugdhulp in de regio. Ook vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden onderwijs, de gecertificeerde instellingen en ervaringsdeskundigen zijn (indirect) betrokken geweest. De eisen zijn het resultaat van deze gesprekken.  Naast eisen zijn een aantal onderwerpen benoemd die straks samen met aanbieders verder worden uitgewerkt.  

Twee percelen

Het inkoopproces omvat één aanbesteding van alle jeugdhulp. De in te kopen jeugdhulp is verdeeld in twee percelen, namelijk complexe jeugdhulp (perceel 1) en enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2). Perceel 1 is het perceel waarbinnen de zorg voor meervoudige hulpvragen wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden (consortia) van zorgaanbieders. In perceel 2 wordt de zorg voor enkelvoudige hulpvragen uitgevoerd. Binnen perceel 2 is onderscheid gemaakt tussen zorg die geleverd wordt door vrijgevestigde ggz-aanbieders of zorginstellingen. De aanbesteding heeft de vorm van  een dialooggerichte aanbesteding. De gemeenten kozen voor deze vorm omdat het een passende manier is om te komen tot het strategisch partnerschap dat de gemeenten voor perceel 1 willen aangaan. Zo worden gemeenten en strategisch partners gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes.

Uitgangspunten

In de uitnodiging tot inschrijving staan een aantal inhoudelijke uitgangspunten en eisen beschreven die ten grondslag liggen aan de gunning:

  • Toegang: De verwijzing gaat via de wettelijke verwijzers en het CJG. Jeugdige en gezin maken in overleg met de verwijzer de keuze voor een jeugdhulpaanbieder.
  • Samenwerking met het onderwijs en kinderopvang blijft van groot belang. We willen de inzet van de jeugd- en kernteams op scholen (ook in het regulier onderwijs) behouden.
  • Crisis: Alle gecontracteerde partijen (percelen 1 en 2) zetten zich optimaal in om een crisissituatie te voorkomen bij de jeugdigen die zij in behandeling hebben (preventie). Van de consortia verwachten we dat zij gezamenlijk een crisisdienst organiseren.

Vervolgstappen

Met het vaststellen en publiceren van de uitnodiging tot inschrijving is de dialoogfase afgerond en bereiden we ons voor op de gunningsfase. Deze gunningsfase start nadat de geselecteerde aanbieders hun inschrijving hebben ingediend. Dit kan tot uiterlijk 26 september. Op 28 oktober wordt de voorlopige gunning bekend gemaakt. Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in. Kijk hier voor meer informatie over het volledige proces.