Samenwerking gemeentes

De gemeenten in de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen als het gaat om de inkoop (verwerving) van de jeugdhulp. Met de regiovisie als basis, bundelen we onze krachten om te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en leefwereld van jeugdigen, ouders en gezinnen. Jeugdhulp moet betaalbaar zijn en blijven en is altijd een aanvulling op het lokale jeugdbeleid. Met dit beleid zet elke individuele gemeente zich in voor een sterke sociale omgeving - het geheel aan voorzieningen dat een rol speelt bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Zoals school, kinderdagverblijf en naschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk, sportclubs, culturele organisaties en andere clubs en verenigingen. Ook het voor iedereen toegankelijke CJGspeelt daarbij een belangrijke rol.

In de Regiovisie Zuid-Kennemerland en IJmond zetten we onze gezamenlijke aanpak voor jeugdhulp uiteen.

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstedeen Zandvoort.
De regio IJmond bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerken Velsen.