Naar een betere jeugdhulp

We willen dat jeugdigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig in de vorm van jeugdhulp.  Hierbij hanteren we deze 5 uitgangspunten:

Ouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. En vanaf de tienerleeftijd worden jeugdigen ook steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Dat gaat meestal goed; de meeste ‘hobbels’ in de opvoeding en ontwikkeling lossen ouders en jeugdigen zelf op, al of niet met steun uit de eigen sociale omgeving of bijvoorbeeld door een gesprek op het CJG. Pas als de problemen groter worden en ouders en jeugdigen er zelf niet meer uitkomen, komt inzet van jeugdhulp in beeld.

Jeugdhulp begint met zo snel mogelijk bekijken wat er precies nodig is. Voor passende hulp gaan we uit van de juiste mix. De eigen sociale omgeving heeft hierin de hoofdrol, soms in combinatie met aanvullende hulp. Het uitgangspunt van jeugdhulp is altijd: zo licht en ‘normaal’ mogelijk. Bij complexe hulpvragen zoeken we maatwerkoplossingen. Het kan zijn dat we daar ook andere soorten hulp bij betrekken, bijvoorbeeld schulphulpverlening of maatschappelijk werk. ‘Best passende jeugdhulp’ kan dus ook betekenen dat het beter is eerst de problemen van de ouders op te lossen – dan is jeugdhulp niet of minder nodig.

Het liefst willen we dat jeugdigen thuis opgroeien, met een vaste opvoeder die om hen geeft. Dat kinderen en jongeren thuis blijven wonen is daarom een belangrijk doel van alle zorg en ondersteuning. Pas als ‘thuis’ echt niet goed is voor het kind, zorgen we voor het best mogelijke alternatief.

Als een kind of jongere niet thuis meer kan wonen, dan zoeken we naar geschikte woonruimte in de directe omgeving, zodat het kind naar de eigen school en sportclub kan blijven gaan. Vervolgens zorgen we ervoor dat het kind zo snel mogelijk weer terug naar het eigen huis kan. Is opvang in de directe omgeving geen optie, dan bekijken we welke hulp dan het beste past. Bijvoorbeeld van een van de bovenregionale voorzieningen.  

Is de veiligheid van een kind in gevaar, dan moeten we, samen met de ouders, er snel voor zorgen dat de situatie voldoende verbetert. Inclusief een open gesprek met de ouders. Soms krijgen gezinnen en jeugdigen toch te maken met jeugdbescherming of jeugdreclassering, ondanks alle inspanningen dit te voorkomen. In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdbescherming en jeugdreclassering wettelijke taken zijn, die uitgevoerd worden door een gecertificeerde instelling (GI). De regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland, Alkmaar en Kop van Noord-Holland kopen deze zorg gezamenlijk in.

School is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Het is ook de plek waar problemen vaak het eerste zichtbaar worden. Als gemeenten, onderwijs en jeugdhulp goed samenwerken, kunnen we op tijd de juiste ondersteuning geven. Het uitgangspunt is dat alle jeugdigen naar de eigen school blijven gaan, ook als er jeugdhulp of andere zorg nodig is. Die zorg of hulp organiseren we zoveel mogelijk op school.