Samenwerken aan betere jeugdhulp, hoe staat het ervoor?

Direct na de gunning van de complexe jeugdhulp aan vier consortia zijn we in werkgroepen gestart met het organiseren van de samenwerking tussen de nieuwe consortia en regiogemeenten. Hieronder vindt u de stand van zaken van de werkgroep Administratie en zorgcontinuïteit, de werkgroep Toegang en de werkgroep Onderwijs - Jeugdhulp

Werkgroep Administratie en zorgcontinuïteit: niemand tussen wal en schip

In de werkgroep Administratie en zorgcontinuïteit werken aan het borgen van de zorgcontinuïteit en het regelen van de hiervoor benodigde administratie. Het gaat onder andere om het inrichten van de systemen zodat het berichtenverkeer gebruikt kan worden: dit is de basis die nodig is om als gemeenten inzicht te hebben in onder andere de aantallen cliënten en geleverde zorg. We hebben een draaiboek opgesteld, zodat de overgang van het berichtenverkeer gestructureerd verloopt. Dit draaiboek is gemaakt met input van de vier nieuwe consortia. De zeven regiogemeenten werken hierbij op dezelfde manier. We hebben ook gekeken naar hoe om te gaan met de huidige maatwerkovereenkomsten. De partners van de toegang (organisaties als Socius, MEE, maar ook pedagogen en jeugdartsen), de verwijzers en de aanbieders van maatwerk zijn geïnformeerd over het proces en de werkwijze hoe om te gaan met deze maatwerkovereenkomsten. Ons belangrijkste doel is te zorgen dat er geen cliënten tussen wal en schip vallen, dat de continuïteit van de zorg is geborgd en dat de systemen zodanig zijn ingericht dat er zicht is op de cliëntenstromen.

Werkgroep Toegang: jeugdigen zo min mogelijk belasten

De opdracht van de werkgroep Toegang is om de toegang tot jeugdhulp in het nieuwe stelsel goed te organiseren. Daarbij willen we jeugdigen en gezinnen en hulpverleners zo min mogelijk belasten. In de werkgroep zitten de consortia en de centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s).  Vanaf januari is ook een vertegenwoordiging van de Gecertificeerde instellingen (GI) onderdeel van de werkgroep.

Op dit moment onderzoeken we elkaars opdracht, rol en werkwijze. Deze verkenning moet leiden tot een goed begrip waardoor we straks goed kunnen samenwerken. Belangrijk is afspraken te maken over welke partij welke informatie uitvraagt en hoe deze informatie dan zo efficiënt en volledig mogelijk bij de andere betrokkenen terecht komt. En vanzelfsprekend binnen de grenzen van de privacywetgeving. Ook is het belangrijk te verkennen hoe we met elkaar kunnen zorgen dat we meer dan voorheen tijdig de best passende hulp bieden. Hoe organiseren we dat specialistische kennis meer beschikbaar komt voor bijvoorbeeld het CJG en in het onderwijs, zodat zij – of ouders en verzorgers – de jeugdigen beter en sneller kunnen helpen?

Het streven is per 1 april goede afspraken te hebben hoe we het verwijsproces inrichten. De grootste verandering is het verwijzen op basis van hulpvraag. In plaats van verwijzen naar specifieke producten, zoals we dat voorheen deden. De verwijzer formuleert samen met het gezien de hulpvraag. Op basis daarvan kan het gekozen consortium bekijken welke hulp zij op welke wijze inzet om een jeugdige en gezin zo goed mogelijk te helpen. De werkgroep Toegang informeert ook andere verwijzers. Er is nauwe afstemming met de werkgroep Huisartsen.

Werkgroep Onderwijs - Jeugdhulp: aan de slag met gezamenlijke knelpunten

De regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond hebben goede relaties met het onderwijs. Met veel enthousiasme en energie gaan we in de werkgroep samen aan de slag met de verbetering van de aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. In de werkgroep zitten de Samenwerkingsverbanden PO en VO Zuid-Kennemerland, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Voorgezet onderwijs IJmond, de 4 consortia en de gemeenten. De afgelopen jaren hebben de schoolbesturen, de samenwerkingsverbanden, het CJG, de JGZ en de gemeenten al veel gedaan om lokaal en regionaal te werken aan de doorontwikkeling en verbetering van het gezamenlijk aanbod van zorg en ondersteuning.

Door samen laagdrempelig en vroegtijdig te signaleren en preventief te ondersteunen kunnen we meer doelmatige en efficiënte zorg bieden en kunnen we meer samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp creëren. Met de start van de nieuwe samenwerking ligt er ook voor de vier nieuwe consortia een belangrijke taak om jeugdhulp in de leefwereld van de jeugdige te organiseren en zich als strategisch partners hierbij aan te sluiten.  

In de werkgroep Onderwijs gaan we het komende jaar aan de slag met het oplossen van de gezamenlijke knelpunten. Opgaven waar wij de komende jaren samen aan gaan werken zijn bijvoorbeeld:

  • de collectieve inzet van hulp en ondersteuning in het Onderwijs en
  • het creëren van een dekkend aanbod aan Onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) en Zorg-onderwijsarrangementen (ZOA’s).